Algemene Voorwaarden - Link Juristen en Mediators

Algemene Voorwaarden

LINK chat
Sluiten

Stel je vraag!

Algemene voorwaarden LINK Juristen en Mediators

1. Toepasselijkheid

a) Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen LINK Juristen & Mediators en Opdrachtgever.
b) Daarnaast zijn op alleen de mediation overeenkomsten van Opdrachtnemer van toepassing: – het MfN Mediation Reglement in de bij aanvang van de Mediation geldende editie; – de Gedragsregels voor de MfN-mediator; – het Reglement Stichting Tuchtrechtspraak Mediators – de Klachtenregeling MfN.
c) Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met gebruiker.
d) De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

2. Definities

Opdrachtnemer: LINK Juristen & Mediators
Opdrachtgever: De natuurlijke- of rechtspersoon welke de diensten van LINK Juristen & Mediators inhuurt, betaalt en daarmee de wederpartij van Opdrachtnemer is, bij overeenkomst zoals als bedoeld in art. 5.
MfN: de Mediators federatie Nederland
Partijen: De natuurlijke- en/of rechtspersonen betrokken bij de juridische kwestie, dan wel een conflict willen oplossen door mediation.

3. Afwijking op de algemene voorwaarden

a) Afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk door Opdrachtnemer overeengekomen worden.
b) Algemene voorwaarden van Opdrachtgever, onder welke naam dan ook, worden uitdrukkelijk afgewezen.

4. Offertes en aanbiedingen

a) De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
b) Opdrachtnemer kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
c) Een samengestelde prijsopgave verplicht Opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

5. Totstandkoming overeenkomst

a) De overeenkomst komt tot stand bij ondertekening van de (mediation) overeenkomst.
b) Indien het belang van de Opdrachtgever vergt dat er onverwijld een aanvang met de werkzaamheden wordt gemaakt, wordt de opdracht geacht te zijn aanvaard doordat Opdrachtnemer met de door de Opdrachtgever opgedragen werkzaamheden feitelijk een aanvang is gemaakt.

6. Uitvoering van de overeenkomst

a) Alle door Opdrachtnemer verkregen informatie over Opdrachtgever en diens organisatie, indien van toepassing, zal door opdrachtnemer vertrouwelijk worden behandeld.
b) Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten, volgens de geldende gebruikelijke tarieven, aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
c) Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van Artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

7. Wijziging overeenkomst

a) Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
b) Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Opdrachtnemer een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
c) Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Opdrachtnemer gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Opdrachtnemer daardoor direct of indirect ontstaan.

8. Aansprakelijkheid

a) Opdrachtnemer zal zich naar beste weten en kunnen inspannen met inachtneming van de zorgvuldigheid, deskundigheid en vakmanschap waarop, alle omstandigheden in aanmerking genomen gegeven de overeenkomst, gerekend mag worden.
b) Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
c) Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst, in het bijzonder gevolg-, bedrijf- en/of letselschade geleden door de Opdrachtgever en zijn hulppersonen zoals werknemers en/of derden. Opdrachtnemer is enkel aansprakelijk tenzij de schade voortvloeit uit eigen opzet of hiermee gelijk te stellen grove nalatigheid van Opdrachtnemer.
d) Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
e) Indien en voor zover Opdrachtnemer met inachtneming van het voorgaande lid niettemin aansprakelijk gehouden kan worden voor enige schade, is deze aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot het bedrag der uitkering van diens verzekeraar in voorkomend geval.

9. Overmacht

a) Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
b) Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.
c) Opdrachtnemer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
d) Opdrachtnemer is gerechtigd om het reeds nagekomen gedeelte van de overeenkomst, respectievelijk na te komen gedeelte, separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

10. Honorarium

a) Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Opdrachtnemer, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
b) Indien Opdrachtnemer met Opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is Opdrachtnemer niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of uurtarief.
c) Opdrachtnemer is gerechtigd de tarieven per 1 januari te wijzigen. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het honorarium of het uurtarief schriftelijk kenbaar maken. Opdrachtnemer zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.
d) Indien Opdrachtgever de door Opdrachtnemer kenbaar gemaakte verhoging van het honorarium of uurtarief niet wenst te aanvaarden, is Opdrachtgever gerechtigd binnen zeven werkdagen na de bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen, dan wel de opdracht te annuleren tegen de in de kennisgeving van Opdrachtnemer genoemde datum waarop de prijs- of tariefsaanpassing in werking zou treden.
e) Het honorarium is en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.
f) De verschuldigde kosten zullen per maand in rekening worden gebracht.
g) Voor aanvang van de opdracht dient een voorschotbetaling plaats te vinden als bedoeld in artikel 11 van onderhavige algemene voorwaarden. Opdrachtnemer is pas gehouden tot het uitvoeren van de werkzaamheden, nadat de voorschotbetaling door Opdrachtnemer daadwerkelijk op per bankrekening is ontvangen.
h) Opdrachtnemer behoudt zich te allen tijde het recht voor opdrachten alleen op voorschotbasis te aanvaarden dan wel de uitvoering van reeds aanvaarde opdrachten alleen dan voort te zetten indien ter dekking van in de toekomst verschuldigde honoraria, verschotten en kantoorkosten, door Opdrachtnemer in redelijkheid te bepalen voorschotten door de Opdrachtgever worden betaald. Ten titel van voorschot betaalde bedragen zullen worden verrekend met de aan de Opdrachtgever in rekening te brengen eindfactuur.

11. Betaling en incassokosten

a) Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum per bankoverschrijving.
b) Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever (particulier) is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Tevens zullen incassokosten van minimaal 40 euro in rekening gebracht worden.
c) Indien Opdrachtnemer echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
d) Opdrachtnemer kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
e) De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Opdrachtnemer verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de Artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

12. Verhindering

Indien (één van) de partijen een (mediation)sessie niet uiterlijk 24 uur voor de afgesproken tijd afzegt/niet verschijnt, wordt de sessie geacht te hebben plaatsgevonden en worden honorarium plus overige kosten in rekening gebracht.

13. Intellectueel eigendom

a) Opdrachtnemer behoud zich alle rechten voor, op producten van de geest welke vormgegeven worden in het kader van de uitvoering van de mediation overeenkomst, voor zover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd.
b) Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, o.a., adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten, al dan niet met inschakeling van derden, aan derden te verstrekken, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.
c ) Het is Opdrachtgever niet toegestaan hulpmiddelen van die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van Opdrachtnemer.

14. Toepasselijk recht en geschillen

a) Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Opdrachtnemer partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
b) Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten middels het inschakelen van een MfN-registermediator.
c) De rechter in de vestigingsplaats van Opdrachtnemer is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Opdrachtnemer het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
d) De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

15. Klachtrecht

a) Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door Opdrachtgever binnen 8 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Opdrachtnemer.
b) De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.
c) Indien een klacht gegrond is, zal Opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door Opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
d) Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal gebruiker slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van Artikel 8.
e) Alleen van toepassing op mediationovereenkomsten: Opdrachtgever kan binnen twaalf maanden na beëindiging van de Mediation bij de MfN een klacht indienen conform de op dat moment vigerende Klachtenregeling MfN.

Kom gerust eens langs voor een kop koffie!

Kennismaken doen we graag en kost je helemaal niks!
whatsapp LINK